Ouderschapsplan voor samenwoners

Door: Lilian Scheepens - 2 maart 2010

Met ingang van 1 maart 2009 dienen ook samenwoners die het gezamenlijk gezag uitoefenen over hun minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen bij beëindiging van hun samenwoning. Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen de ouders waarin zij hun afspraken met betrekking tot de kinderen vastleggen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken worden geregeld, de omgang, de wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen betreffende belangrijke aangelegenheden die het kind of diens vermogen raken en de kinderalimentatie.

Op het niet-opstellen van een ouderschapsplan bij het uiteengaan van samenwoners is niet direct een sanctie gesteld. Pas wanneer de samenwoners een geschil krijgen over de uitoefening van het gezag en zij dit geschil aan de rechter zouden willen voorleggen, dan kan zulks pas nadat alsnog een ouderschapsplan wordt opgesteld, tenzij de rechter in het belang van het kind het verzoek tot beslechting van het geschil direct in behandeling neemt.

Het opstellen van een ouderschapsplan is in de eerste plaats een zaak van de ouders zelf. Indien de hulp van een advocaat wordt ingeschakeld, kan deze er tevens voor zorgen dat de in het ouderschapsplan vast te leggen kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van daarvoor ontwikkelde richtlijnen. De advocaat kan er ook voor zorgen dat de kinderalimentatie wordt vastgelegd in een beschikking van de rechtbank. Het ouderschapsplan alleen geeft immers geen executoriale titel. Indien de alimentatieplichtige ophoudt te betalen, heeft de deurwaarder of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage) niet genoeg aan een ouderschapsplan om de betaling af te dwingen. Daarvoor is nodig dat de kinderalimentatie is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank of notariële akte.

Lilian Scheepens

Bron: KZO column Tilburgse Koerier