Een vriend of vriendin als erfgenaam, maar dan wel alleen als de vriendschap nog bestaat

6 april 2018

Een erflater kan bij testament een goede vriend of vriendin als erfgenaam benoemen. In de volgende casus wilde erflaatster dat ook, maar alleen onder de voorwaarde dat de vriendschap op het tijdstip van overlijden niet verbroken was.   

De feiten

Erflaatster heeft in haar testament meerdere "potentiële" erfgenamen benoemd. Als eerste erfgenaam benoemt zij haar echtgenoot. Mocht hij voor haar overlijden, dan benoemt erflaatster als erfgenaam haar vriendin, "vriendin V". Mocht vriendin V eerder overlijden of mocht de vriendschap verbroken zijn, dan benoemt erflaatster als erfgenaam haar neef.

De echtgenoot van erflaatster is voor haar overleden.

Wie is erfgenaam?

De neef betrekt vriendin V in een procedure. Hij stelt dat de vriendschap tussen zijn tante (erflaatster) en vriendin V verbroken is en dat hij om die reden erfgenaam is. Vriendin V verweert zich in de procedure. Het is aan de rechtbank om vast te stellen of de vriendschap ten tijde van het overlijden van de erflaatster nog in stand was. Erflaatster laat de (potentiële) erfgenamen met een lastig vraagstuk achter, namelijk hoe je kunt bewijzen dat een vriendschap verbroken is.

In deze zaak komt het aan op het bewijs. Getuigen aan weerzijden worden opgeroepen en gehoord.  De verklaringen zijn tegenstrijdig. Als aanvullend bewijs bracht vriendin V foto's in van haar en erflaatster. De rechtbank beslist in het voordeel van vriendin V. De rechter is van mening dat de neef er niet in geslaagd is te bewijzen dat de vriendschap verbroken was. Conclusie: vriendin V is enig erfgenaam.

Duidelijkheid?

Bij testament kan de erflater afwijken van de wettelijke erfopvolging door bijvoorbeeld andere(n) buiten de familie te benoemen. Ook is het mogelijk hieraan voorwaarden te verbinden. Of een vriendschap al dan niet verbroken is, is lastig te bewijzen. En wat voor de een vriendschap is, hoeft door derden niet zo gezien te worden. Ons advies is om zoveel als mogelijk concrete omstandigheden op te nemen dan wel aan te sluiten bij wat objectief is.

Het hoeft dus zeker geen probleem te zijn om een vriend of vriendin als erfgenaam te benoemen. Maar om procedures te voorkomen is het goed je hierover (extra) te laten informeren en te adviseren. 

Bron.

Neem voor meer informatie contact op met: