Geen informatie geven kan de hoogte van de alimentatie be´nvloeden

10 juni 2015

Man en vrouw zijn zes jaar getrouwd geweest en gedurende dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Deze kinderen waren op het moment van echtscheiding in 2004 nog steeds minderjarig, waardoor kinderalimentatie verschuldigd was. De kinderen woonden na de echtscheiding bij de moeder, dus moet de man bijdragen in de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen. Tegelijk met de echtscheiding werd afgesproken dat de mand maandelijks € 550,- per kind zou betalen. Zo’n 10 jaar na de echtscheiding vroeg de man aan de rechter om te bepalen dat de alimentatie verlaagd zou worden naar € 105,- per maand per kind. De man voerde hiertoe aan dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. De alimentatie kan namelijk volgens de wet gewijzigd worden als er sprake is van dusdanig gewijzigde omstandigheden sinds het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de alimentatie, waardoor niet langer sprake is van een alimentatie die voldoet aan de wettelijke maatstaven.

Om zijn verzoek te onderbouwen voerde de man aan dat hij sinds juni 2014 werkloos was en de vrouw bovendien opnieuw getrouwd was. Deze feiten werden door de vrouw niet betwist, waardoor ook de rechter vaststelde dat er sprake was gewijzigde omstandigheden. De vraag die vervolgens beantwoord moest worden, was of er sprake van dusdanig gewijzigde omstandigheden.

Op grond van de wet kan ook een stiefouder verplicht zijn om bij te dragen in het levensonderhoud van het kind. Dit betekent dat ook de stiefouder onderhoudsplichtig kan zijn. Iedere onderhoudsplichtige moet  in zijn aandeel bijdragen in de behoefte van het kind. Het is hierbij echter wel van belang of er draagkracht bestaat bij de onderhoudsplichtige en in welke verhouding de onderhoudsplichtige tot het kind staat.

De man heeft aangegeven dat de nieuwe echtgenoot van de vrouw zou moeten bijdragen in het levensonderhoud van het kind. De ouders tezamen hadden niet voldoende draagkracht, dus moest de nieuwe echtgenoot volgens de man voor het overige gedeelte bijdragen in het levensonderhoud. Er waren echter geen financiële stukken waaruit bleek dat de nieuwe echtgenoot hier wel draagkracht voor had. De vrouw vond het daarom te kort door de bocht om vast te stellen dat de nieuwe echtgenoot  voldoende draagkracht had. De rechter oordeelde hier echter anders over. Er was door de (advocaat van de) vrouw geen informatie gegeven over de financiële situatie van de nieuwe echtgenoot, terwijl duidelijk was dat dit belangrijke informatie was. De rechter rekende het de vrouw aan dat zij in alle toonaarden zweeg over de financiële situatie van de man. De rechter nam daarom aan dat er inderdaad voldoende draagkracht bestond bij de nieuwe echtgenoot en bepaalde dat de man vanaf 1 juli 2014 nog maar € 105,- per maand per kind hoefde te betalen als bijdrage in de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Deze recent gepubliceerde uitspraak toont aan dat het van groot belang is om de benodigde informatie te verstrekken wanneer het gaat om het vaststellen van de hoogte van de alimentatie. Als je niet meewerkt, kan dit tot gevolg hebben dat de alimentatieplicht sterk gematigd wordt door de rechter. De rechter mag namelijk zelf bepalen welke consequentie hij verbindt aan het niet meewerken aan de procedure, het niet verstrekken van de benodigde inlichtingen wordt als zodanig aangemerkt door de rechter. Het is dus van belang dat men in een gerechtelijke procedure openheid van zaken geeft, anders kan dit nadelig uitpakken.

Meer weten van een advocaat familierecht in Tilburg?

 

 

Bron: Rechtbank Midden-Nederland 25 februari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:598.

Neem voor meer informatie contact op met: