Verlenging van de alimentatietermijn mogelijk?

6 februari 2015

In beginsel is de maximale partneralimentatietermijn 12 jaar. De maximale termijn is anders bij een huwelijk korter dan vijf jaar. Deze termijn is bedoeld om degene die de alimentatie ontvangt in staat te stellen om binnen die 12 jaar zelf in het levensonderhoud te gaan voorzien. Mocht het nou zo zijn dat dat echt niet kan lukken binnen 12 jaar, bestaat er de mogelijkheid om verlenging te van de termijn bij de rechter te vragen. Dit houdt wel in dat degene die alimentatie ontvangt alles wat redelijk is geprobeerd moet hebben om zelf in het levensonderhoud te voorzien. Van belang bij de beoordeling hiervan is of het einde van de alimentatie na 12 jaar een zeer ingrijpend invloed op het leven zal hebben van degene die de alimentatie ontvangt.
In de volgende zaak had de vrouw bij de rechtbank om een verlenging van de alimentatie gevraagd. De rechtbank wees haar verzoek toe en verlengde de termijn met vier jaar, eindigend op 7 maart 2017. De man was het echter niet eens met de rechtbank en ging daarom in hoger beroep bij het Hof Den Haag.

Bij het Hof gaf de man aan dat de verlenging van de alimentatietermijn zijns inziens onredelijk was, omdat het stoppen van de partneralimentatie niet ingrijpend voor de vrouw. Volgens de man zou de vrouw na het einde van de partneralimentatie alsnog voldoende inkomsten hebben om in haar levensonderhoud te voorzien. De vrouw zou namelijk een AOW-uitkering ontvangen en daarbij een deel van het pensioen van de man ontvangen. Volgens de man had 12 jaar ruim voldoende moeten zijn om zelf in het levensonderhoud te gaan voorzien. De man geeft hierbij aan dat de vrouw een opleiding heeft genoten en tevens over relevante werkervaring beschikte, waardoor het vinden van een baan niet onmogelijk zou moeten zijn. Uit niets blijkt echter dat de vrouw überhaupt heeft geprobeerd werk te vinden. Ook bleek niet dat de vrouw had gespaard om zich voor te bereiden op het einde van de alimentatietermijn. De man vond daarom dat van hem niet kon worden gevergd dat hij nog vier jaar langer partneralimentatie zou voldoen.

De vrouw kon zich niet vinden in de argumenten van de man en gaf aan dat zij niet in haar eigen levensonderhoud zou kunnen voldoen na het eindigen van de partneralimentatie. Zij gaf bovendien aan dat zij geen relevante opleiding zou hebben. Gedurende het huwelijk hadden man en vrouw in verschillende landen gewoond, waar het de vrouw nimmer was gelukt betaald werk te vinden. Na de echtscheiding was het erg moeilijk voor de vrouw om werk te vinden, dit was te wijten aan de economische crisis.

Het Hof oordeelde vervolgens als volgt over de situatie. De beëindiging van de partneralimentatie zou ingrijpend zijn voor de vrouw, maar het Hof meende dat er geen zwaarwegende feiten en omstandigheden aanwezig waren om de termijn te verlengen. Uit de overgelegde stukken en argumenten bleek namelijk niet dat de vrouw had geprobeerd in haar eigen levensonderhoud te gaan voorzien. Volgens het Hof heeft de vrouw simpelweg niet al datgene gedaan wat nodig is om betaald werk te vinden of anderszins in haar levensonderhoud te voorzien. De vrouw had namelijk op het moment van echtscheiding al geen zorgtaken voor de kinderen meer, dit speelde volgens het Hof ook mee.

Het Hof meende dus, in tegenstelling tot de rechtbank, dat er geen aanleiding was om de termijn van 12 jaar te verlengen. Ook moest de vrouw volgens het Hof de reeds te veel ontvangen partneralimentatie terugbetalen aan de man.

Uit de uitspraak blijkt dat er wel degelijk gronden kunnen zijn om de partneralimentatie ook na het verstrijken van de termijn van 12 jaar te verlengen. Hiervoor is echter wel vereist dat degene die de alimentatie ontvangt alles heeft gedaan wat redelijkerwijs gevergd kon worden om zelf in het levensonderhoud te gaan voorzien. Hiertoe behoort onder andere het vinden van een betaalde baan, maar bijvoorbeeld ook sparen.

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

 

 

Bron: Gerechtshof Den Haag 28 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:142.

Neem voor meer informatie contact op met: