Wet BRP

Door: Lilian Scheepens - 20 februari 2014

Op 6 januari 2014 is de Wet Basisregistratie Personen in werking getreden. Deze wet zorgt voor een aantal veranderingen die mogelijk zijn gemaakt door de technische modernisering van de Basisregistratie. Zo kan de gemeente voortaan ook gegevens verstrekken over ingezetenen van een andere gemeente. Plaatsafhankelijke dienstverlening is natuurlijk ook niet meer van deze tijd.

In de Basisregistratie Personen worden gegevens opgenomen over:

- De burgerlijke staat.
- Curatele.
- Het gezag over minderjarige kinderen.
- De nationaliteit.
- Het verblijfsrecht.
- Het adres in de gemeente van waaruit het vertrek uit Nederland heeft plaatsgevonden.
- Het Burgerservicenummer (niet alleen van de ingeschrevene, maar ook van de ouders of kinderen).

Al deze gegevens kunnen van belang zijn in het kader van een echtscheiding.

Vaak wordt de huwelijkse samenwoning verbroken voordat de echtscheiding een feit is. De adreswijziging is soms een lastige kwestie.

Artikel 2.39 van de Wet BRP bepaalt:

1. De ingezetene die zijn adres wijzigt doet hiervan schriftelijk aangifte bij het College van B&W van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.
2. Hij doet niet eerder aangifte dan vier weken voor de beoogde datum van de adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging.
3. Hij doet in de aangifte mededeling van de datum van adreswijziging en van de gegevens over het nieuwe en het vorige adres.
4. Indien een ingezetene geen woonadres heeft, kiest hij een briefadres. Het 1e en 2e lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Het niet nakomen van verplichtingen tot het verstrekken van informatie is strafbaar. Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd door het College van B&W van ten hoogste € 325,-- bij overtreding van de verplichting tot aangifte van de juiste adresgegevens. De boete kan ook worden opgelegd aan degene die bewust toelaat dat een ander persoon op zijn woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

Bij een scheiding is het niet altijd mogelijk om direct een ander woonadres te vinden. Vrienden, familieleden willen nog wel eens iemand tijdelijk opvangen en van onderdak voorzien, maar eigen woonruimte is vaak niet direct te krijgen. Zeker als men in het kader van een voorlopige voorziening per direct dient te vertrekken uit de echtelijke woning kan het een probleem zijn om onderdak te vinden. Soms wordt een noodoplossing gevonden in een chalet op een vakantiepark en wordt het adres van een vriend of familielid opgegeven als woonadres. In de nieuwe wet bestaat dan het risico op een boete. Bij de aangifte is het dus zaak om goed aan te geven hoe de situatie is.

Voor het verkrijgen van toeslagen en/of fiscale voordelen kan het van belang zijn dat de adreswijziging direct wordt doorgegeven. Degene die in de woning achterblijft kan geen Kindgebondenbudget, geen huurtoeslag en geen zorgtoeslag aanvragen en kan problemen ondervinden bij de aanvraag van een bijstandsuitkering. In dat geval kan men de gemeente verzoeken een onderzoek te verrichten. De boete, die in het vooruitzicht kan worden gesteld, kan bijdragen aan de uitschrijving op het oude adres.