Nieuwe partner

Door: Lilian Scheepens - 19 oktober 2010

In dit artikel wil ik ingaan op de vraag hoe het zit met de eerder vastgestelde kinderalimentatie wanneer de alimentatieplichtige opnieuw in het huwelijk treedt. Wanneer de nieuwe partner geen inkomen heeft en dus niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, berust op de alimentatieplichtige nog een onderhoudsverplichting, namelijk die ten opzichte van zijn nieuwe partner. Sinds 1 maart 2009 is wettelijk vastgelegd dat de onderhoudsverplichting jegens kinderen voorrang heeft boven alle andere onderhoudsverplichtingen. De rechter zal dan ook geen rekening houden met de kosten van levensonderhoud van de nieuwe partner, tenzij op grond van omstandigheden zou moeten worden geoordeeld dat toepassing van deze regel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij omstandigheden die afwijken van de regel zouden kunnen rechtvaardigen, valt te denken aan de situatie waarin de nieuwe partner zich vanwege medische beperkingen geen inkomen kan verwerven. Wanneer de eerder vastgestelde kinderalimentatie een redelijk bestaansniveau van het nieuwe gezin aantast, kan er dus reden zijn om op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval verlaging van de kinderalimentatie te vragen.

Indien de nieuwe partner echter een inkomen heeft of zich in redelijkheid een inkomen kan verwerven, dan kan dat gegeven aanleiding zijn voor een verhoging van de kinderalimentatie. Het is niet zo dat het inkomen van de nieuwe partner bij het inkomen van de alimentatieplichtige wordt opgeteld en deze nieuwe partner als het ware moet gaan meebetalen aan de kinderalimentatie, zoals soms wordt gedacht. De nieuwe partner wordt wél geacht bij te dragen in de woonlasten, zodat de draagkracht van de alimentatieplichtige kan toenemen. Daarbij maakt het niet uit of er sprake is van samenwoning of een huwelijk al dan niet op huwelijkse voorwaarden. Wel ontstaat er een onderhoudsverplichting voor de nieuwe partner indien sprake is van een huwelijk en de kinderen behoren tot het gezin van de ouder en zijn of haar nieuwe partner.

Lilian Scheepens

Bron: column Tilburgse Koerier

Neem voor meer informatie contact op met: