Godsdienst geen vrijbrief om kinderen te beknotten

15 juni 2010

Rechter stelt kinderen van strenggelovige ouders onder toezicht.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Zij hebben daarbij veel vrijheid, die wetelijk is gegarandeerd.  Het is tegelijk de plicht van de overheid om kinderen te beschermen tegen aantasting van hun lichamelijke en geestelijke integriteit. Als de zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid van een kind ernstig worden bedreigd kan de hulp van Jeugdzorg worden ingeroepen. 

Kampener gezinsdrama

De strenggelovige ouders van 15 kinderen verliezen bij een woningbrand in Kampen vier zonen. In de nasleep daarvan vraagt de Kinderbescherming ondertoezichtstelling vanwege ernstige ontwikkelingsbedreigingen voor de kinderen. De ouders verzetten zich ertegen met een beroep op de godsdienstvrijheid.

Het gezin leeft naar de regels zoals deze worden ontleend aan de bijbel: de ouders geven de richting aan en kinderen moeten gehoorzamen en krijgen straf bij overtreding. De ouders bepalen met wie de kinderen mogen omgaan en zij mogen geen amoureuze relatie aangaan voor de leeftijd van 23 jaar. De kinderen komen niet bij andere kinderen thuis om te voorkomen dat zij in aanraking komen met zaken waarin de ouders zich niet kunnen vinden. Ook komen er geen andere kinderen in het gezin. Alle kinderen hebben de brand goed verwerkt, zodat geen professionele hulp bij de verwerking er van nodig is. De moeder heeft voldoende inzicht en kennis om in te schatten wanneer de kinderen door een arts moeten worden gezien. De 17-jarige weggelopen zoon kan weer thuis komen wonen op voorwaarde dat hij zich van harte voegt naar de huisregels en de opvoeding en dat hij oprecht spijt betuigt aan de ouders en de mensen die hij met leugens heeft verward. Daarnaast dient hij een einde te maken aan zijn verkering. De ouders denken dat het weglopen het werk van de Satan kan zijn. Duivelsuitdrijving is een optie om hem hiervan te genezen, maar zij bezitten zelf deze gave niet.  

De rechtbank dient de keuze van de ouders om hun geloofsopvattingen in de opvoeding tot uiting te brengen te respecteren. Van belang is of de manier van opvoeden de kinderen in hun ontwikkeling belemmert. Daarvan is sprake.

Er is sprake van een gesloten gezinssysteem, waarbij de gezinsleden erg op elkaar aangewezen zijn en waarbij weinig tot geen inmenging van buiten af door de vader en de moeder wordt geduld. Tot augustus 2009 heeft de vader, in ieder geval bij twee zonen, lijfstraffen toegepast te weten slaan (met een riem). Eenmaal heeft de vader een kind opgesloten in de kruipruimte van de woning. Een ander kind heeft een redelijk diepe wond gehad en weer een ander een hersenschudding. De ouders hebben voor gezondheidsproblemen geen arts geraadpleegd. Ze zijn van mening dat dat niet nodig is omdat de moeder EHBO kennis heeft. 

Er kan worden betwijfeld of de kinderen de brand en het verlies van hun broertjes op goede wijze hebben verwerkt. De kinderen krijgen überhaupt geen ruimte om hun eigen keuzes te maken en een eigen identiteit te ontwikkelen. De ouders belemmeren het contact tussen de kinderen en de weggelopen zoon.

Alles bij elkaar genomen vindt de rechtbank dat de godsdienstvrijheid van de ouders teveel inbreuk maakt op de rechten van de kinderen zodat die beschermd moeten worden.

Meer weten over ouderlijk gezag van een advocaat familierecht uit Tilburg?

Bron: Rechtbank Zwolle 17 mei 2010, LJN BM5559