Nakoming afspraken

Door: Lilian Scheepens - 1 juni 2010

De afspraken die partijen maken om de gevolgen van de echtscheiding te regelen worden vastgelegd in een convenant. Indien zij samen eigenaar zijn van een woning, dan kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de woning wordt toebedeeld aan de ene partij met de daarop rustende hypotheek en ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere partij, eventueel onder toekenning van een vergoeding wegens overbedeling.

Onder invloed van de crisis komt het echter steeds vaker voor dat hetgeen is overeengekomen niet kan worden geëffectueerd. Steeds vaker komt het voor dat banken hun medewerking weigeren om bijvoorbeeld de uitkering wegens overbedeling te financieren of ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen. Wat dan? De afspraak is inmiddels gemaakt en in bijna elk convenant is de slotbepaling opgenomen dat partijen afstand doen van hun recht ontbinding van het convenant te vorderen wegens een tekortkoming in de nakoming. Onlangs echter heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een geval waarin de man niet kon voldoen aan zijn verplichting een nieuwe hypotheek aan te gaan met ontslag van de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, omdat de hypotheekbank weigerde mee te werken. De man was na het maken van de afspraken werkloos geworden. De vrouw vreesde dat de man in de toekomst zijn betalingsverplichtingen jegens de bank niet meer zou kunnen nakomen, waarna de bank van haar betaling zou kunnen verlangen. Zij vorderde dan ook een machtiging van de rechtbank om de woning te gelden te maken. De rechtbank had de vordering van de vrouw afgewezen omdat toewijzing daarvan zou kunnen worden gezien als een ontbinding van de overeenkomst. Het gerechtshof oordeelde echter in hoger beroep dat de wet wel degelijk de mogelijkheid biedt om het convenant open te breken. Er werden voldoende gewichtige redenen aanwezig geacht om de vordering van de vrouw toe te wijzen.

Onvoorziene omstandigheden kunnen aanleiding geven om opnieuw samen in overleg te treden om te komen tot andere afspraken. Afspraak is afspraak, maar soms dwingen de omstandigheden partijen om hun afspraken te herzien. Als dat niet lukt in onderling overleg dan kan een gerechtelijke procedure alsnog uitkomst bieden.

Meer hierover weten van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: column Tilburgse Koerier

Neem voor meer informatie contact op met: