Ontduiking van de Wet melding collectief ontslag

Door: Marilet Hollants - 9 maart 2010

Onlangs liet minister van justitie Donner weten dat hij de Wet melding collectief ontslag (WMCO) wil aanpassen. Hij gaf dit te kennen naar aanleiding van een aantal Kamervragen over mogelijke ontduiking van de strenge bepalingen van de WMCO bij collectief ontslag. Wat is er aan de hand ?
Bij een ontslag van tenminste 20 werknemers binnen 3 maanden, moet de werkgever dit voorgenomen collectief ontslag melden bij UWV WERKbedrijf en bij de betrokken vakbond(en). Bovendien moet de ondernemingsraad, als die er is, om advies worden gevraagd. Tegelijk met de melding aan UWV WERKbedrijf kunnen daar de individuele ontslagvergunningsaanvragen worden ingediend. Deze worden in beginsel echter pas na een wachttijd van een maand in behandeling genomen. Die wachttijd is bedoeld om de werkgever te dwingen overleg te plegen met de werknemers, vakbonden en ondernemingsraad.

Volgens de WMCO tellen ontslagen via ontbindingsprocedures bij de kantonrechter maar beperkt mee; ten eerste alleen voor zover ze te maken hebben met bedrijfseconomische gronden, en ten tweede voor zover het er tenminste 5 zijn. Beëindigingen op grond van beëindigingsovereenkomsten, gesloten tussen werkgever en werknemer zonder bemoeienis van de rechter en zonder ontslagvergunning, tellen helemaal niet mee voor het getalscriterium van 20. Die laatste vorm van beëindiging komt sinds 1 oktober 2006 steeds vaker voor, omdat het vanaf die datum mogelijk is om een WW-uitkering te krijgen zonder een ontbindingsprocedure of ontslagvergunningsprocedure. Aan een beëindiging via de kantonrechter en/of via een beëindigingsovereenkomst hangt veelal wel een hoger prijskaartje (ontslagvergoeding), zeker als het gaat om werknemers op leeftijd en met een lang dienstverband.

Door nu een juiste combinatie van ontslagvormen te kiezen kan een werkgever trachten zo snel en zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Stel, dat er voor 26 werknemers geen werk meer is. Als het lukt om met 6 werknemers (met name de jonge werknemers met een kort dienstverband) een goede deal te sluiten en werkgever vraagt voor 2 werknemers (wederom jong en met een kort dienstverband) ontbinding via de kantonrechter aan, dan kan hij voor de resterende 18 werknemers een ontslagvergunning aanvragen, zonder dat de vertragende regels van de WMCO van toepassing zijn.

Het is de vraag of Donner, inmiddels demissionair, nog tot aanpassing van de WMCO over zal gaan.


Marilet Hollants

 

Neem voor meer informatie contact op met: