Aanzegtermijn bij tijdelijke contracten

18 september 2017

Tijdelijke contracten kunnen handig zijn als er tijdelijk wat meer werk is. Het kan de flexibiliteit bieden waar een werkgever op dat moment naar op zoek is. Ben je als werkgever er wel van bewust dat er ook in dat geval bepaalde verplichtingen kunnen gelden.

Aanzegplicht

Uitgangpunt is vaak dat contracten voor bepaalde tijd van rechtswege eindigen. Aangezien opzegging bij dit soort tijdelijke contracten dan niet nodig is, heeft de wetgever een andere beschermingsconstructie voor de werknemer ingebouwd. De aanzegplicht. Een maand voordat het contract afloopt, moet je schriftelijk laten weten of je het contract al dan niet voortzet. In het geval van voortzetting moet je ook de voorwaarden waaronder je als werkgever het contract wilt voortzetten benoemen.

Wanneer aanzegplicht?

Wanneer moet je aan deze aanzegplicht voldoen? Er is slechts sprake van een aanzegplicht als het gaat om een arbeidscontract van 6 maanden of meer. De aanzegplicht geldt niet indien de arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld voor de duur van een project, de projectovereenkomst) of wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen.

Als je als werkgever een aanzegplicht hebt maar daar niet of niet tijdig aan voldoet (dus minder dan een maand voor afloop contract), dan moet je de vertrekkende werknemer een vergoeding betalen. Als er überhaupt niet wordt aangezegd geldt er een vergoedingsplicht gelijk aan 1 maand loon, is de werkgever te laat met aanzeggen dan dient er een vergoeding naar rato te worden betaald.

Tip

Agendeer bij tijdelijke contracten die een aanzegplicht hebben wanneer je daar aan moet voldoen. Het is een kleine moeite en het kan je een financiële domper schelen.

Neem voor meer informatie contact op met: