Meer WIA instroom afgelopen jaren: hoe komt dat?

28 juli 2017

Op 8 juni 2017 heeft het UWV een verslag gepubliceerd met een opvallende titel: ‘Wat is er aan de hand met de WIA?' In dit verslag verklaart het UWV hoe het kan dat in 2016 de WIA-instroom 12% hoger is dan het jaar daarvoor.

WIA

De WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, is de basis voor inkomsten als een werknemer meer dan twee jaar door ziekte niet of minder in staat is te werken. De eerste 2 jaar ontvangt hij namelijk normaal gesproken loonbetaling bij ziekte of een Ziektewetuitkering. In de WIA wordt een onderscheid gemaakt tussen gedeeltelijke en volledige arbeidsgeschiktheid. Dat is in de cijfers van het verslag niet meegenomen.

Bevindingen verslag

Uit het verslag blijkt dat de stijging van de instroom komt uit twee groepen: meer werknemers en meer WW-gerechtigden komen in de WIA.

De toename bij werknemers komt voor een groot deel voor rekening van oudere werknemers. 55-plussers hebben 10 keer meer kans om langdurig arbeidsongeschikt te worden.  Omdat méér vrouwen zijn gaan werken is het aantal arbeidsongeschikte vrouwen ook toegenomen, wat een andere verklaring is voor de hogere instroom.

De verklaring voor de toename bij WW-gerechtigden is vrij simpel. De crisisjaren hebben gezorgd voor méér WW-ers. Als zij ziek worden stromen zij na twee jaar door naar de WIA.

Belangrijke opmerking daarbij is dat in 2013 de Wet Bezava van kracht werd. Die wet maakte het moeilijker om vanuit een Ziektewetuitkering door te stromen naar de WIA. Daardoor daalde in 2014 en 2015 de instroom in de WIA. In 2016 had die wet geen extra effect meer, met als gevolg méér WIA-aanvragen.

Verder speelt mogelijk een rol dat de mogelijkheden om zieke medewerkers te herplaatsen in de eerste twee jaar van ziekte, door de crisisjaren zijn afgenomen.

Conclusie

De werkloosheid is op het moment op het laagste niveau in zes jaar tijd. Toch is het goed dat het risico van werkloosheid en van ziekte in Nederland wordt opgevangen. De WIA is een onderdeel van deze vangnetvoorziening. Dat meer mensen gebruik van de WIA is voor een belangrijk deel goed te verklaren. Toch waarschuwt het UWV: ook het percentage van toekenningen is gestegen. Nederlanders worden niet vaker ziek, maar ze krijgen wel vaker een WIA. Hoe dat kan is onbekend. 

Neem voor meer informatie contact op met: