Strafrechtelijke dringende reden tot ontslag

1 maart 2016

Rechtsgeldig ontslag op staande voet

Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn voor een werknemer aanzienlijk. Hij staat per direct op straat, zonder inkomen en vaak eveneens zonder WW-uitkering. Dit ontslag op staande voet is dus een erg ingrijpende maatregel, waardoor het geven ervan aan strenge voorwaarden gebonden is.
Een ontslag op staande voet wordt rechtsgeldig bevonden als er sprake is van een dringende reden die onverwijld aan de werknemer wordt medegedeeld. Bij de beoordeling van het gegeven ontslag op staande voet, spelen blijkens de rechtspraak alle (persoonlijke) omstandigheden een rol.

Onverwijld ontslag
De werkgever moet ontslag onverwijld aan de werknemer geven. Dit betekent niet per definitie dat het ontslag direct na het voorval gegeven moet worden, maar onverwijld na bekendwording van het voorval bij de persoon die tot ontslag bevoegd is. Na die bekendwording heeft de werkgever overigens nog even de tijd om onderzoek te doen. Het kan dus zijn dat er enige tijd gelegen is tussen het voorval en het daadwerkelijk ontslag op staande voet, dat is toegestaan.

Onverwijlde mededeling van de reden
De reden die tot het ontslag op staande voet heeft geleid, moet eveneens aan de werknemer medegedeeld worden. De werkgever moet hierbij uitkijken met de formulering van de reden! Meer dan eens ging het in het verleden mis met een onjuiste formulering. Het is dus van belang dat de werkgever specifiek en duidelijk opschrijft welke reden heeft geleid tot het ontslag op staande voet. Aan de gegeven reden is de werkgever namelijk voor het vervolg van de procedure gebonden.

Tot voorkort bestond onduidelijkheid over het gebruik van strafrechtelijke termen in de reden tot ontslag op staande voet. Daar gaf de Hoge Raad onlangs duidelijkheid over. Wat speelde daar?

Feiten
Een werknemer is sinds 2003 in dienst van het Autocentrum. Hij rijdt al die tijd een auto die door het Autocentrum ter beschikking is gesteld. Ten behoeve van die auto tankt hij met een tankpas, voor zowel het zakelijk als het privégebruik. Eind 2008 koopt hij bij het Autocentrum ook een auto voor zijn vrouw.
In december 2008 vraagt het Autocentrum een overzicht van de tankbeurten met zijn tankpas op. Dit overzicht wijst uit dat er ook ten behoeve van de auto van zijn vrouw met de zakelijke tankpas is getankt. Naar aanleiding daarvan vindt een gesprek plaats en wordt de werknemer op staande voet ontslagen. Als reden voor het ontslag op staande voet wordt aangevoerd dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van bedrijfseigendommen.

Diefstal?
Diefstal is een strafrechtelijke term die in de wet wordt omschreven. Voor het strafrechtelijk bewijzen van diefstal is bijvoorbeeld opzet op het plegen van diefstal vereist. Het hof dat zich over de zaak moest buigen ging akkoord met diefstal als reden voor het ontslag op staande voet. Volgens het hof had het voor de werknemer duidelijk moeten zijn dat de diefstal betrekking had op het wederrechtelijk gebruik van de tankpas. De werknemer gaat met deze redenering niet akkoord en stelt cassatie in bij de Hoge Raad. Volgens de werknemer moet de werkgever alle strafrechtelijke bestanddelen zoals deze uit de wet volgen, bewijzen.

De Hoge Raad gaat wel akkoord met het gegeven ontslag op staande voet. De letterlijke tekst zoals gegeven in de ontslagbrief is niet steeds van doorslaggevende betekenis. Van belang acht de Hoge Raad of het voor de werknemer evident is welke reden tot het ontslag heeft geleid. Als dat duidelijk is, hoeft een strafrechtelijk begrip niet altijd als zodanig uitgelegd te worden, meent de Hoge Raad.

Conclusie
Een strafrechtelijke term opnemen als reden voor ontslag op staande voet is dus mogelijk, maar het blijft uitkijken. De Hoge Raad breng hier een nuance aan, maar dat betekent niet dat iedere strafrechtelijke delictsomschrijving als reden tot ontslag gehonoreerd zal worden. Het is daarom verstandig om de ontslagbrief altijd te laten controleren door een advocaat, het zou immers erg zuur zijn als een ontslag op staande voet strandt op de formulering van de reden.

Meer weten over een rechtsgeldig ontslag op staande voet van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Hoge Raad 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:290.

Neem voor meer informatie contact op met: