Oud en nieuw

4 januari 2016

De vuurpijlen liggen nog na te sussen op straat en iedereen begint weer vol goede moed aan de eerste werkdag van 2016. Tenminste, als de werknemer voorzichtig is geweest met vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Jaarlijks vallen er veel vuurwerkslachtoffers.

Wat nu als de werknemer tijdens de jaarwisseling vuurwerk heeft afgestoken, gewond is geraakt en zich nu ziekmeldt bij zijn werkgever omdat hij niet kan werken. Moet de werkgever in zo’n geval loon doorbetalen?

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt en niet kan werken is het uitgangspunt dat de werknemer recht heeft op loon. Dit is vastgelegd in de wet. De aard of de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid doet er niet toe. Of de werknemer nu lichamelijke of psychische klachten heeft en of die nu werk gerelateerd zijn en/of privé; uitgangspunt is dat de arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op loon bij ziekte. Dit recht op loon bestaat in een aantal gevallen niet.

Wel ziek, geen loon
Zo bestaat het recht op loon niet als werknemer door opzet de ziekte heeft veroorzaakt. Wat betreft de vereiste opzet gaat het erom dat de opzet van de werknemer er op gericht moet zijn geweest om de ziekte te veroorzaken. Het meerijden met een dronken automobilist waarna een ongeval plaatsvindt wordt niet gezien als een opzettelijk veroorzaakte ziekte. Het maakt dus niet uit of de ziekte is ontstaan door schuld of riskant gedrag.
De werkgever zal dus in beginsel gewoon het loon moeten betalen ook al is de werknemer door eigen riskant gedrag bij het afsteken van vuurwerk arbeidsongeschikt geworden. Schuld of risicovol gedrag kan wel leiden tot verval van bovenwettelijk loon, bijvoorbeeld omdat dat is overeengekomen of omdat een bovenwettelijke aanspraak op loon vanwege schuld van de werknemer naar maatstaven onredelijk en onbillijk zou zijn.
Ervan uitgaande dat de werkgever dus gewoon het loon moet doorbetalen kan dit een dure aangelegenheid worden. Naast de loondoorbetalingsverplichting dient de werkgever ook kosten terzake van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer te maken.

In het geval een werknemer arbeidsongeschikt is geraakt doordat iemand anders het vuurwerk afstak kan het regresrecht wellicht uitkomst bieden. In de wet is geregeld dat de werkgever die een wettelijke of contractuele verplichting heeft tot doorbetaling van loon, aanspraak kan maken op schadevergoeding jegens degene die aansprakelijk  is voor de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Om een regresrecht te hebben, moet de werkgever als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wel financieel nadeel ondervinden.

De werkgever kan maximaal het bedrag waarvoor de aangesproken persoon, bij het ontbreken van een loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn jegens de werknemer. Als schade voor de werkgever geldt volgens de bedoeling van de wetgever slechts het doorbetaalde nettoloon en het netto vakantiegeld. De redelijke re-integratiekosten komen ook voor vergoeding in aanmerking. Tot de mogelijk te verhalen schade behoren bijvoorbeeld: de kosten van administratieve activiteiten, de kosten van activiteiten die de werknemer helpen terug te keren naar arbeid (denk aan de kosten voor bepaalde re-integratiemaatregelen, zoals noodzakelijke trainingen of interventies), de kosten van een re-integratiebedrijf en de kosten van aanpassing van de werkplek.

Over het al dan niet doorbetalen van loon en de mogelijkheden met betrekking tot regresrecht kunnen wij verder adviseren.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Neem voor meer informatie contact op met: