Loondoorbetaling tijdens ziekte

20 juli 2015

De wettelijke regeling houdt in dat tijdens ziekte nog gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetaald dient te worden. De arbeidsovereenkomst en cao treffen meestal regelingen die gunstiger zijn voor de werknemer dan de wet. Zo is het gebruikelijk dat gedurende het eerste jaar van ziekte nog 100% van het loon doorbetaald wordt en dit in het tweede jaar van ziekte wordt teruggebracht tot 70%. Het is echter niet altijd zo dat er in de arbeidsovereenkomst of cao een aanvullende regeling wordt getroffen, hoe zit het dan met de loondoorbetaling? Geldt dan altijd de wettelijke regeling van 70%? Aan de hand van een recente uitspraak zal dit toegelicht worden.

 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 juli 2015
Werknemer was sinds 1 april 1999 in dienst als schade-expert. In zijn arbeidsovereenkomst was geen bepaling opgenomen waarin de loondoorbetaling tijdens ziekte geregeld werd.
In mei 2013 meldde de werknemer zich voor het eerst langdurig ziek. Hij was ziek tot augustus 2013. Gedurende deze periode werkte de werknemer niet, maar kreeg hij wel 100% van zijn loon doorbetaald. Na deze periode ging de werknemer weer aan het werk. Op 13 maart 2014 meldde hij zich echter wederom ziek, wederom vanwege psychische klachten. Hij werd eind maart opgenomen in een GGZ-instelling. Eind mei verliet de werknemer de GGZ-instelling weer, maar hij bleef onder behandeling van een psycholoog. Ook het oordeel van de bedrijfsarts hield in dat na het verlaten van de GGZ-instelling nog steeds sprake was van volledige arbeidsongeschiktheid.
De werknemer kreeg tot en met juni 100% van zijn loon doorbetaald, maar vanaf juli 2014 betaalde de werkgever nog maar 70% van zijn loon. De werknemer meende nog steeds recht te hebben op 100% en wendde zich daarom tot de rechter.

De lagere rechter oordeelde dat de werkgever 70% mocht doorbetalen, dat is immers de wettelijke regeling. De werknemer kon zich hier niet in vinden en verzocht ook de hogere rechter over het geschil te oordelen.

Gedurende de eerste periode  van ziekte in 2013 betaalde de werkgever ook 100% van het loon door, zonder dat daar op grond van cao of arbeidsovereenkomst een verplichting toe bestond. Ook gedurende maart tot en met juni 2014 betaalde de werkgever ook 100% van het loon, wederom zonder dat hij daartoe verplicht was. Deze uitbetalingen van de werkgever brachten mee dat de werknemer ervan uit mocht gaan dat de werkgever 100% van het loon zou doorbetalen tijdens ziekte. De vraag was echter of de werknemer dit vertrouwen vanaf juli 2014 nog steeds mocht hebben. Dit zou anders kunnen zijn als er sprake zou zijn van een ziekmelding die beduidend anders was dan die in 2013, bijvoorbeeld doordat de arbeidsongeschiktheid met opzet veroorzaakt zou zijn. Dit soort omstandigheden hadden zich echter niet voorgedaan, zo constateerde het hof. Ook was de situatie ten opzichte van 2013 niet aanzienlijk veranderd. Het Hof concludeerde dan ook dat de werknemer er ook vanaf juli 2014 op had mogen vertrouwen dat hij 100% van zijn salaris doorbetaald zou krijgen.

Conclusie

Blijkens deze uitspraak is het niet zo dat er altijd 70% van het loon doorbetaald moet worden als er niets anders geregeld is. In beginsel is het zo dat de wettelijke regeling zal gelden als er geen afwijkende regeling is getroffen in de cao of arbeidsovereenkomst. Omstandigheden kunnen echter meebrengen dat de wettelijke regeling niet geldt, ook al zijn er geen andere afspraken gemaakt. De omstandigheden brachten in dit geval mee dat de werknemer ervan uit mocht gaan dat hij tijdens ziekte recht had op 100% van zijn loon.

Het is dus verstandig om met uw werknemers duidelijke afspraken te maken over de loondoorbetaling tijdens ziekte en deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Ook is het van belang dat u zich aan deze afspraken houdt. Spreekt u in de arbeidsovereenkomst af dat u in geval van ziekte 70% van het loon zal doorbetalen, doe dit dan ook. Betaalt u in de praktijk namelijk structureel meer dan 70%, kan een werknemer er wellicht alsnog op vertrouwen dat hij bij ziekte recht heeft op meer.

Meer weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 juli 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2626

Neem voor meer informatie contact op met: