Ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens zwangerschap

3 maart 2015

In principe kent het huidige Nederlandse ontslagrecht een opzegverbod tijdens zwangerschap. Dit verbod houdt niet in dat je nooit gedurende zwangerschap ontslagen mag worden, het betekent dat het ontslag geen verband mag houden met de zwangerschap. Er kan dus wel een ontslag plaatsvinden tijdens zwangerschap, maar dan moet je als werkgever goed motiveren dat het ontslag niet gerelateerd is aan de zwangerschap. In de volgende situatie wilde de werkgever de arbeidsovereenkomst van de (zwangere) werkneemster laten ontbinden.

Werkneemster was sinds juli 2012 in dienst bij Laureate Online Education (Laureate) als Brand & Communications Manager. Laureate is een onderdeel van een wereldwijd netwerk van hoger onderwijs. Als manager zijnde had de werkneemster een erg specifieke functieomschrijving.
Op 28 oktober 2014 vond er een gesprek plaats tussen Laureate en de werkneemster. In dit gesprek werd door Laureate aangegeven dat de functie van werkneemster zou komen te vervallen, waardoor de werkneemster boventallig raakte. Deze mededeling is dezelfde dag nog schriftelijk bevestigd aan de werkneemster. Werkneemster heeft hierop op 3 november 2014 gereageerd. Zij gaf aan te twijfelen aan het feit dat haar functie zou komen te vervallen, ook vond zij het zogezegd opmerkelijk dat ze niet herplaatst zou kunnen worden binnen Laureate. In hetzelfde schrijven gaf de werkneemster aan dat ze zwanger was, waarna ze zich ziek meldde.

Laureate vroeg de rechter op 9 december 2014 om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen. Als gewichtige redenen gaf Laureate aan dat de functie van werkneemster niet langer toegevoegde waarde had. Het was een unieke functie, maar de werkzaamheden waren inmiddels verplaatst. Door het verplaatsen van de werkzaamheden was werkneemster boventallig geworden. Laureate gaf verder aan haar uiterste best te hebben gedaan om werkneemster een andere functie aan te bieden, maar dat was helaas niet gelukt. Laureate wilde de werkneemster wel compenseren door een ontslagvergoeding van €12.500,- aan te bieden. De arbeidsovereenkomst moest dan wel zo snel mogelijk ontbonden worden.

De werkneemster kon zich totaal niet vinden in de motivatie van de werkgever. Zij gaf aan dat haar functie helemaal niet was komen te vervallen en dat het bovendien niet om een unieke functie ging. Werkneemster meende dat zij herplaatst diende te worden. Boven alles voerde zij aan dat zij in het geheel niet ontslagen mocht worden, omdat ze zwanger was en in deze situatie dus het wettelijke opzegverbod gold.

De rechter heeft zich vervolgens gebogen over de vraag of de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. De rechter nam bij zijn beoordeling uiteraard mee dat de werkneemster zwanger was, ook al had Laureate aangegeven dat de zwangerschap niet de reden voor de gewenste ontbinding was.

De rechter gaf aan dat de zwangere vrouw in beginsel beschermd moet worden voor een ontslag tijdens zwangerschap. Het is voor een zwangere vrouw namelijk erg lastig om nieuw werk te vinden gedurende haar zwangerschap. Ook brengt het ontslag vaak veel spanning en onzekerheid met zich mee, dit moet zoveel mogelijk voorkomen worden om de zwangerschap goed en gezond te laten verlopen.

De rechter vond echter dat de arbeidsovereenkomst in dit geval, ondanks de zwangerschap, toch ontbonden mocht worden. Laureate had de werkzaamheden verplaatst, deze verplaatsing is een beleidskeuze, waarin de werkgever in beginsel vrij is. De rechter was bovendien van mening dat de functie uniek was en dat een herplaatsing van de werkneemster in dit geval niet aan de orde was.

Wel heeft de rechter de arbeidsovereenkomst pas per 1 november 2015 ontbonden. Deze termijn houdt volgens de rechter genoeg rekening met de zwangerschap van de werkneemster en haar huidige positie op de arbeidsmarkt. De rechter vond het echter niet meer juist om ook nog een ontslagvergoeding toe te kennen. De werkneemster krijgt immers nog lang genoeg doorbetaald en zal na haar zwangerschap niet meer hoeven werken, terwijl ze wel loon zal krijgen.

Een ontslag tijdens zwangerschap kan dus toegestaan zijn, ook al bestaat er een opzegverbod gedurende zwangerschap. Vereist is dan wel dat voldoende gemotiveerd wordt dat het ontslag  of de ontbinding geen enkel verband houdt met de zwangerschap.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

 

Bron: Rechtbank Amsterdam 11 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:885

Neem voor meer informatie contact op met: