Volledig loon bij uitbetalen vakantiedagen zieke werknemer

17 juli 2014

Werkneemster was sinds januari 2010 in dienst als juridisch secretaresse. Zij werkte 33,75 uur per week en had op grond van de arbeidsovereenkomst recht op 22,5 vakantiedagen per jaar. Op deze arbeidsovereenkomst was de zogeheten Regeling Secundaire Arbeidsvoorwaarden (RSA) van toepassing.

Sinds december 2010 was de werkneemster volledig arbeidsongeschikt. Het dienstverband is daarna, met toestemming van het UWV, beëindigd per mei 2013. Bij het einde van het dienstverband had de werkneemster nog recht op 34,75 vakantiedagen. Deze zijn door de werkgever in juni 2013 uitbetaald. De vakantiedagen opgebouwd in 2012 werden uitbetaald tegen 70% van het volledige loon. De werkneemster was het hier niet mee eens en vroeg de rechter om de werkgever alsnog het volledige loon uit te laten betalen. Bovendien vond de werkneemster dat zij recht had op 43,75 vakantiedagen, de dagen opgebouwd in 2012 moesten immers ook nog uitbetaald worden.

De werkgever heeft aangevoerd dat werkneemster in 2012 9 dagen vakantie heeft gehad, waardoor 34,75 dagen wel het juiste aantal is. Mocht de rechter dit niet geloven, meende ze dat de dagen sowieso vervallen waren op grond van de wet of de RSA. Bovendien meende de werkgever dat het salaris in het tweede ziektejaar nog maar 70% van het volledige loon bedroeg, hierdoor dienden ook de vakantiedagen tegen dit salaris uitbetaald te worden.

De werkgever heeft volgens de rechter niet bewezen dat werkneemster in 2012 9 dagen vakantie heeft gehad. Dit argument werd door de rechter dan ook verworpen omdat het onvoldoende onderbouwd was. De rechter was het evenmin eens met de stelling dat deze 9 dagen op grond van de wet of de RSA waren vervallen. Volgens de rechter had werkneemster dus recht op de overige 9 vakantiedagen.

De rechter heeft zich ook over de hoogte van de vergoeding gebogen. Onder loon moest worden verstaan het gehele, tussen werkgever en werknemer afgesproken, loon. Blijkens eerdere rechtspraak gaat het erom dat de werknemer tijdens zijn vakantie een beloning krijgt die vergelijkbaar is met de situatie in gewerkte periodes. Hierdoor lag het volgens de rechter voor de hand om uit te gaan van het volledige loon, dit was immers de afspraak. Het feit dat werkneemster in het tweede jaar van ziekte slechts 70% van het loon ontving, was een afgeleide afspraak van de oorspronkelijke. Indien de wetgever van mening was dat vakantiedagen van werknemers tijdens hun tweede jaar ziekte slechts tegen 70% uitbetaald dienden te worden, zou dit volgens de rechter expliciet opgenomen moeten zijn in de wet.

De rechter heeft bovendien aangevoerd dat het recht op vakantie een belangrijk beginsel van sociaal recht was in de Europese Unie. Hieruit was op te maken dat het recht op vakantie met behoud van loon noodzakelijk is voor ontspanning, rust en vrije tijd. Ook uit de uitspraken van de Europese rechters was op te maken dat deze vakantiedagen tegen het volledige loon uitbetaald dienden te worden.

De rechter was dan ook van mening dat de werknemer recht had op uitbetaling van de overige 9 vakantiedagen en dat alle vakantiedagen opgebouwd in haar tweede jaar ziekte, 2012, tegen het volledige loon uitbetaald moesten worden.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Rechtbank Rotterdam 7 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:3470

Neem voor meer informatie contact op met: