Nieuwe vakantiewetgeving is er door

27 mei 2011

Beperkte opbouw vakantiedagen voor zieke werknemers afgeschaft.

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Nu hebben zieke werknemers nog minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde werknemers maar langdurig zieke werknemers krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als hun gezonde collega's.

Vanaf 1 januari 2012 is deze nieuwe regelgeving van toepassing en geldt niet voor extra vakantiedagen. Alle (fulltime) werknemers hebben dan een wettelijk recht op 20 vakantiedagen per jaar. Daarnaast regelt de nieuwe wet ook dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Doen zij dit niet dan vervallen deze dagen. Hiermee wil het kabinet stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. Het te lang uitstellen van vakantie kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen.

Werkgever en werknemer mogen wel in onderling overleg de vervaltermijn verlengen. Als werknemers door bijzondere omstandigheden hun wettelijke vakantiedagen niet op kunnen nemen geldt de maximale termijn van zes maanden niet.

Bestaand tegoed

Voor het bestaand tegoed aan vakantiedagen (minimum en bovenwettelijk) en voor de nieuw op te bouwen bovenwettelijke dagen blijft een verjaringstermijn gelden van vijf jaar. Het zijn verder niet meer per definitie de oudste opgebouwde dagen die als eerste worden opgenomen. Minimum vakantiedagen die worden opgebouwd onder het nieuwe regime worden als eerste opgenomen en daarna pas de oude dagen en de nieuw opgebouwde bovenwettelijke dagen.

Meer weten hierover van een arbeidsrechtadvocaat in Tilburg? 

Bron: OpMaat nieuwsbericht 2011/ 258

Neem voor meer informatie contact op met: