Escape voor "last in, first out"

Door: Marilet Hollants - 23 augustus 2009

Werknemers met speciale vakkunde kunnen gemakkelijker buiten een ontslagronde worden gehouden. Per 1 augustus jl. is het Ontslagbesluit aangepast, en het zogeheten ‘onmisbaarheidscriterium' verruimd. Hoofdregel bij bedrijfseconomisch ontslag blijft dat, per functiegroep en per leeftijdsgroep, de laatst bijgekomen werknemer als eerste ontslagen moet worden. Echter, als de werkgever meent dat een werknemer over zodanige kennis en bekwaamheden beschikt dat diens ontslag voor het functioneren van de onderneming bezwaarlijk zou zijn, laat het UWV Werkbedrijf die werknemer buiten beschouwing. Tot 1 augustus gold een criterium van ‘te bezwaarlijk' in plaats van het ruimere begrip ‘bezwaarlijk'. En voorheen ‘mocht' het UWV Werkbedrijf de werknemer buiten beschouwing laten: nu móet het UWV Werkbedrijf de werknemer buiten beschouwing laten als de werkgever meent (voorheen "aannemelijk had gemaakt") dat hij een werknemer niet kan missen wegens zijn specifieke kennis en bekwaamheden.

Bij deze soepelere regeling moet ik wel een aantal kanttekeningen plaatsen. Ten eerste gaat het om een tijdelijke regeling, die in beginsel vervalt per 1 september 2011. Een crisismaatregel dus.

Ten tweede wordt een extra voorwaarde gesteld bij het toepassen van het soepeler selectiecriterium. Er moet namelijk sprake zijn van een duidelijk en bestendig beleid bij de werkgever waaruit blijkt dat aan werknemers eisen worden gesteld voor wat betreft het verwerven van kennis en vaardigheden. Wat kan zo'n beleid inhouden? Dat zegt het Ontslagbesluit niet, maar te denken valt aan een beleid op het gebied van opleiding, scholing/studie of loopbaan. Niet ieder bedrijf heeft dat in huis en het is best wel lastig om in crisistijd ineens een beleid te maken. Een beleid dat werkgever en werknemers zelf overigens ook wat meer zicht geeft op de huidige en, via scholing/studie, te verwerven vaardigheden. Een beleid dat zeker geen kwaad kan. Het nieuwe onmisbaarheidscriterium vormt daartoe een mooie aanleiding.

Marilet Hollants

Bron: column Tilburgse Koerier