Soepeler arbeidsregels voor werknemers van buiten de EU

20 augustus 2010

Het moet voor multinationals gemakkelijker worden om hoogopgeleide werknemers van buiten de EU tijdelijk over te plaatsen naar een bedrijfsonderdeel binnen de EU. De Europese Commissie stelt daartoe een nieuwe richtlijn voor. "We hebben behoefte aan een Europese aanpak van arbeidsmigratie die het onze economieën mogelijk maakt de migranten te ontvangen die ze nodig hebben", aldus Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken.


Overplaatsing gekwalificeerde werknemers
Het betreft meestal specialisten en leidinggevenden in het bezit van veelgevraagde ondernemingsspecifieke kennis, voor wie geen vervangers konden worden gevonden. De overplaatsing van die gekwalificeerde werknemers naar de EU kan de investeringsstromen bevorderen, het management doeltreffender maken, de EU-export doen toenemen, en het concurrentievermogen van EU-entiteiten op overzeese markten en dat van de gehele Unie versterken; dat zou kunnen helpen om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken.


Er bestaan echter nog steeds belemmeringen voor dergelijke tijdelijke migraties. Ondernemingen die personeel met een sleutelpositie naar dochterondernemingen in de verschillende EU-lidstaten willen zenden, worden geconfronteerd met zeer uiteenlopende regels en procedures. Bovendien zijn de procedures om arbeidsvergunningen te krijgen in sommige EU-landen tijdrovend en complex en ondervinden binnen een onderneming overgeplaatste personen moeilijkheden wanneer ze zich van de ene lidstaat naar de andere verplaatsen.


Versnelde toegangsprocedure
De Commissie presenteert gemeenschappelijke regels voor een nieuwe versnelde toegangsprocedure (termijn van dertig dagen, gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning) voor een doelgroep van zeer gespecialiseerd personeel ('leidinggevende', 'specialist' en 'afgestudeerde stagiair') uit niet-EU-landen. Voor dergelijke werknemers en hun gezinsleden moeten ook aantrekkelijker verblijfsvoorwaarden gelden en het moet voor hen eenvoudiger worden gemaakt zich binnen de EU te verplaatsen. Daarnaast moeten zij een duidelijke rechtspositie krijgen, met dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor door een EU-onderneming ter beschikking gestelde werknemers.
De EU-lidstaten zouden bevoegd blijven om te beslissen over het aantal overgeplaatste personen, en er zijn bepalingen vastgesteld om het tijdelijke karakter van de migraties (maximaal drie jaar voor specialisten en leidinggevenden, een jaar voor afgestudeerde stagiairs) te waarborgen.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: europa.eu.nl, 13 juli 2010