Langer zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof niet nodig volgens Donner

6 mei 2010


Minister Donner vindt dat niet is aangetoond dat langer zwangerschapsverlof nodig is om de gezondheid van moeder en kind te beschermen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe richtlijn van achttien weken zwangerschapsverlof. Ook invoering van een vaderschapsverlof van 2 weken acht Donner niet nodig.

Minister Donner van SZW geeft deze antwoorden naar aanleiding van een brief van 25 maart 2010 van de Tweede Kamer waarin werd gevraagd om een update over de onderhandelingen inzake de ontwerprichtlijn zwangerschapsverlof. Daarnaast was hem gevraagd in te gaan op het voorgestelde amendement van de Commissie Rechten van de Vrouw van het Europees parlement (FEMM) om een vaderschapsverlof in te voeren van twee weken en over de uitvoering van de motie van Hijum c.s. over mogelijke uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Langer zwangerschapsverlof afgewezen
Donner wijst het voorstel tot een langer zwangerschapsverlof af, mede gelet op de kosten. Nu heeft een werkneemster in Nederland recht op minimaal zestien weken verlof. Twee weken langer zwangerschapsverlof kost 140 miljoen euro extra. Dit zullen vooral werkgevers merken, want zij betalen de premies voor het WW-fonds, waaruit zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt gefinancierd.

Geen vaderschapsverlof van twee weken
Ten aanzien van het voorgestelde amendement van de Commissie FEMM om een vaderschapsverlof in te voeren van twee weken, is het eerder ingenomen Nederlandse standpunt dat dit idee dient te worden afgewezen. In de eerste plaats omdat een vaderschapsverlof niet past binnen een richtlijn die er primair toe strekt de gezondheid van moeder en kind te beschermen. Ten tweede leidt ook dit voorstel tot aanzienlijke extra lasten. Die worden geraamd op ongeveer € 235 mln.
Ook inhoudelijk wijst Nederland een vaderverlof af, volgens Donner. In zijn brief geeft hij aan dat, zoals bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel voor introductie van een babyverlof van de kant van het kabinet naar voren werd gebracht, van een betaald vaderverlof niet kan worden verwacht dat dit tot de beoogde structurele herverdeling van arbeid en zorgtaken tussen de partners zal leiden. Zulks, terwijl blijkt dat in de praktijk partners voldoende mogelijkheden ter beschikking staan om na de geboorte de gewenste vrije dagen op te nemen.

Onderzoek naar aanleiding van motie Van Hijum
Bij de begrotingsbehandeling SZW 2010 heeft de Tweede Kamer de motie-van Hijum aangenomen, waarin de regering wordt verzocht als onderdeel van de herziening van het verlofstelsel nader te onderzoeken hoeveel vrouwelijke werknemers zich rondom hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden en welke gezondheidsvoordelen, maatschappelijke kosten en baten verbonden zijn aan een mogelijke uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Donner geeft aan dat in plaats van langer zwangerschapsverlof, het flexibeler maken van regelingen voor ouderschapsverlof, arbeidstijden en werkplek, vrouwen zou helpen om beter werk en privé te combineren Donner laat nog wel een onderzoek instellen door SEO Economisch onderzoek te Amsterdam om te kunnen beschikken over een onafhankelijke, integrale kosten/batenanalyse.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Brief Minister Donner SZW aan Tweede Kamer, 13 april 2010