Bedrijf mag selecteren op leeftijd bij 'startersfuncties'

6 mei 2010

Volgens de Commissie Gelijke behandeling mag een werkgever selecteren op leeftijd als het gaat om ‘startersfuncties', maar dan moet wel tevoren duidelijk zijn aangegeven dat het om zo'n functie gaat. Zulks blijkt uit een recente uitspraak van de CGB.

Feiten
Een 22-jarige man solliciteert op een vacature als medewerker bij een vestiging van een stationswinkel. Zijn sollicitatie wordt afgewezen, waarop hij een brief zendt naar het bedrijf. Hij beschrijft dat de leidinggevende bij wie hij navraag deed naar de vacature, direct naar zijn leeftijd vroeg en hem meedeelde dat sollicitanten boven de 20 jaar niet aangenomen worden in verband met de hogere personeelskosten voor personeel ouder dan 20 jaar. De man is van mening dat het bedrijf daarmee onderscheid op grond van leeftijd maakt, hetgeen niet is toegestaan.
De man ontvangt als antwoord dat het werving- en selectiebeleid van de stationswinkel erop is gericht om op basis van een aantal criteria te beoordelen of een sollicitant bij de stationswinkel past en dat leeftijd daarbij geen criterium is. De betrokken medewerker zou niet conform het beleid van de stationswinkel hebben gehandeld en de klacht van de man zou serieus worden genomen. De man neemt hiermee geen genoegen en legt de kwestie voor aan de Commissie Gelijk Behandeling.

Oordeel Commissie
Klager heeft aangevoerd dat hij vanwege zijn leeftijd is afgewezen. Dit is door het bedrijf niet betwist. Nu de (assistent) vestigingsmanager niet op persoonlijke titel maar als door het bedrijf benoemde (assistent) vestigingsmanager heeft gehandeld, dient zijn handelen aan het bedrijf te worden toegerekend.

Het bedrijf heeft zich op het standpunt gesteld dat het leeftijdsonderscheid dat zij maakt bij zogenoemde startersfuncties, objectief gerechtvaardigd is. En anders dan haar personeelsfunctionaris in de brief heeft vermeld aan klager, vormt leeftijd soms wel degelijk een selectiecriterium. Zij meent echter dat dit is toegestaan op grond van de uitzondering van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, WGBL.

De Commissie overweegt dat dit wetsartikel werkgevers inderdaad de mogelijkheid biedt om voor startersfuncties specifiek jongeren te werven en selecteren, mits dit gebeurt in overeenstemming met het bepaalde in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en het Besluit minimumjeugdloonregeling. Het Besluit minimumjeugdloon ziet op jongeren van 15 tot en met 22 jaar. Omdat de personeelskosten een factor van belang zijn bij de beslissing om jongeren uit deze leeftijdsgroep aan te nemen, is het toegestaan om binnen deze groep de voorkeur te geven aan de jongste sollicitanten en om een leeftijdsgrens te stellen die onder de leeftijd van 22 jaar ligt (zie Kamerstukken II, 2001/02, 28170, nr. 3, p. 24-35 en het advies van de Commissie van 14 februari 2006, 2006/02, "Te jong, te oud", Leeftijdsonderscheid in de supermarktbranche). Dat het bedrijf een leeftijdsgrens van 20 jaar hanteert voor de startersfunctie ‘vakkenvuller' is derhalve niet in strijd met de wet.

Echter, volgens klager is hem bij zijn afwijzing verteld dat er voor een sollicitant die ouder is dan 20 jaar geen plaats zou zijn, ook niet in andere functies. Het bedrijf sluit niet uit dat die door klager geschetste gang van zaken juist is, en dat gebleken is dat bij diverse vestigingen een beleid is ontstaan waarin voor alle functies op leeftijd werd geselecteerd.

De Commissie stelt op grond van het bovenstaande vast dat de afwijzing van de sollicitatie van klager los stond van de aard van de functie waarop hij solliciteerde en louter was ingegeven door zijn leeftijd. Gelet hierop oordeelt de Commissie dat het bedrijf zich niet kan beroepen op artikel 7, eerste lid, onderdeel a, WGBL en derhalve verboden onderscheid heeft gemaakt. En hoewel deze gang van zaken niet conform het beleid is van de keten van stationswinkels waar deze winkel bij hoort, is de keten wel verantwoordelijk voor het handelen van (assistent) vestigingsmanagers van de verschillende winkels. De keten heeft daarom verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Commissie Gelijke Behandeling, oordeel 2010-55