TNO geeft visie op vraagstuk langer doorwerken

6 mei 2010

TNO presenteerde op 18 maart 2010 tijdens het TNO symposium ‘Dossier Doorwerken; onderzoek en praktijk', een reeks onderzoeksresultaten, nieuwe en bewezen effectieve interventies en haar visie op het gebied van duurzame inzetbaarheid. TNO is van mening dat los van een eventuele verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, productiviteit èn participatie omhoog moeten, we productiever en slimmer moeten werken en het werk veiliger, prettiger, uitdagender moet.

Aandachtspunten
TNO noemt een aantal aandachtspunten bij duurzame inzetbaarheid.
• Zwaar werk
De vraag is, wat een zwaar beroep is en welke fysieke en mentale factoren factoren dat bepalen. Het blijkt dat leeftijd en leefstijl mede-bepalend zijn. Ook de manier waarop het werk is georganiseerd telt mee. Er liggen nog veel mogelijkheden tot verbetering op het gebied van fysieke belasting, werkdruk/werkstress en veiligheid.
• Werktijden en roosters
Flexibele werktijden, innovatieve roosters en zelfroosteren bieden nog veel mogelijkheden. Maar ook herontwerp van productieprocessen en ergonomische verbeteringen kunnen leiden tot vermindering van de werkdruk.
• Gezonde werkomgeving
Een gezonde werkomgeving en goede gezondheid van de medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan duurzame inzetbaarheid en productiviteit.
• Loopbaanbeleid
Door functies op een andere manier samen te stellen, ze te verbreden of de context aan te passen blijft het werk langer of beter geschikt voor de werknemer en andersom.
• Levenlang leren
Het is de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om nieuwe vaardigheden te blijven ontwikkelen, waardoor werknemers ook op hogere leeftijd aantrekkelijk blijven voor hun werkgever of een andere werkgever.
• Bijzondere groepen
Oudere werklozen, jonggehandicapten en mensen met een chronische aandoening verdienen bijzondere aandacht bij het vinden en houden van werk.
• Financieel aantrekkelijk
Mensen motiveren om langer door te werken, is mede afhankelijk van het feit of het financieel aantrekkelijk is om langer door te werken of om oudere werknemers in dienst te houden. Naast de bestaande regelingen zijn hier nog meer mogelijkheden.
Kantonrechter blokkeert sluiproute deeltijdontslag
De beleidsregels van het UWV WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning hanteren als uitgangspunt dat deeltijdontslag niet is toegestaan, omdat de arbeidsverhouding ondeelbaar is. Onder strikte condities is het evenwel toegestaan. De werkgever moet dan aannemelijk maken dat deeltijdontslag onvermijdelijk is, en er dient sprake te zijn van omstandigheden die gelegen zijn in de functies van de werknemer en/of de wijze waarop die functies met elkaar samenhangen. De toestemming om de arbeidsverhouding op te zeggen, betreft weliswaar dan de gehele arbeidsverhouding (immers, deze is in de visie van UWV WERKbedrijf ondeelbaar) maar er wordt vanuit gegaan (een vóóronderstelling, geen voorwaarde want daartoe is het UWV WERKbedrijf niet bevoegd) dat de werkgever de werknemer op deeltijdbasis weer in dienst neemt. De werkgever geeft dat voornemen in de aanvraag aan: de zogeheten premisse van de werkgever. Een andere weg voor de werkgever om beëindiging te krijgen van een deel van de arbeidsovereenkomst, is de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Deze beoordeelt zo'n verzoek echter ook kritisch.

Casus
Werkneemster is voor 19,5 uur per week in dienst. Zij is meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt voor haar eigen werkzaamheden. Er speelt een ingewikkelde reintegratieproblematiek, en werkneemster verricht in het kader van reintegratie maar slechts 3 uur arbeid per week.
De werkgever heeft eerst een ontslagvergunning aangevraagd, maar deze is geweigerd omdat er nog een herplaatsingsmogelijkheid zou zijn, nu werkneemster 3 uur per week passende arbeid verricht.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter Sittard-Geleen beslist dat het onderhavige verzoek overduidelijk de bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgaan. De kantonrechter meent dat hij daaraan alleen kan meewerken als de werkgever door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt was af. De kantonrechter oordeelt dat door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen; dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wijst het verzoek daarom af.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Kantonrechter Sittard-Geleen, 4 maart 2010, LJN BL6533