Fase 2: welke methode is geschikt?

Door: Chantal van der Sprong - 4 september 2017

Vrijdag hebben wij informatie gegeven over de eerste stap in een scheiding: de scheidingsmelding. Vandaag geven wij informatie over de tweede fase van de echtscheiding: op welke manieren kun je scheiden en wie kan je daarmee helpen?

Fase 2: Op welke wijze scheiden?

Het besluit om te gaan scheiden is vaak het gevolg van een lang proces. Wanneer jij en je partner besluiten te gaan scheiden, dan komt vaak de eerste vraag op: op welke manier de echtscheiding en de gevolgen daarvan geregeld kunnen worden.

Het is belangrijk om de juiste keuze te maken en een methode te kiezen welke bij jou en jullie situatie past.

In hoofdlijnen bestaan er vier mogelijkheden:

- Echtscheidingsmediation via een (vFas) advocaat-mediator;

- Ieder een eigen advocaat, maar wel in overleg;

- De procedure op tegenspraak;

- De overleg scheiding;

 

Echtscheidingsmediation

Bij mediation gaan jullie samen om de tafel om onder begeleiding van een (vFAS) advocaat-mediator de gevolgen van de scheiding te regelen, met als doel uiteindelijk een echtscheidingsconvenant tot stand te laten komen en op gezamenlijk verzoek de echtscheiding aan te vragen. Mediation is een uitstekende methode wanneer het gezamenlijke doel is een meest redelijke oplossing nastreven. Dit geldt zeker wanneer er kinderen of ondernemingen bij betrokken zijn.

Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid, maar is niet geheel vrijblijvend. Voor mediation geldt dat er in drie partijen een overeenkomst wordt gesloten tussen de echtelieden en de advocaat-mediator. Het doel van deze overeenkomst is een aantal afspraken over het mediationproces worden vastgelegd, zoals de vertrouwelijkheid van de mediation, de bereidheid alle informatie met elkaar te delen en dat niemand gebonden is aan gemaakte afspraken totdat men definitief overeenstemming heeft bereikt.

De advocaat-mediator is neutraal en onpartijdig. Hij/zij begeleidt het mediationproces, begeleidt de communicatie en zorgt ervoor dat partijen goed begrijpen wat men afspreekt en ook de gevolgen daarvan overzien. De advocaat-mediator beschikt over dé juridische kennis en ervaring om partijen op een zorgvuldige manier te begeleiden bij de afspraken, ook als het over kinderen gaat en in geval van meer complexe scheidingen waarbij bijvoorbeeld ondernemingen betrokken zijn. De advocaat-mediator draagt er zorg voor dat de afspraken goed juridisch worden vastgelegd en zorgt ervoor dat de scheiding via de rechtbank wordt uitgesproken en definitief wordt gemaakt.

Mediation is over het algemeen een goedkopere oplossing dan een echtscheidingsprocedure omdat volstaan kan worden met één advocaat-mediator. Een ander voordeel is dat er in het mediationproces meer ruimte is om de echtscheiding goed te verwerken en werkelijke afspraken op maat te maken.

Niet in alle gevallen is mediation de meest geschikte methode, de redenen kunnen daarvoor uit een lopen. Omdat pas aan het einde van het proces tot indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding wordt overgegaan kan dit ook gevolgen hebben voor het voort bestaan van de huwelijksgoederen gemeenschap c.q. de datum van afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Als de mediation niet slaagt dan mag de advocaat-mediator niet langer meer voor een van partijen (als advocaat) optreden. Ieder zal daarom naar een ander kantoor worden doorverwezen. Eventuele gemaakte afspraken komen te vervallen.

 

Een eigen advocaat, maar wel in overleg

Wanneer jij en je partner ervoor kiezen dat ieder door een eigen advocaat wordt bijgestaan wordt er altijd nagestreefd in goed overleg afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding.

Het voordeel van deze constructie is dat de aanstaande ex-echtgenoten ieder een eigen adviseur hebben wie hen met raad en daad bij staat. Zeker wanneer er sprake is van een verschil in kennis of informatieachterstand kan het voor een partij meer rust bieden wanneer hij/zij wordt bijgestaan door een eigen advocaat.

Wanneer er in onderling overleg afspraken worden gemaakt worden deze, net als bij een mediation, eerst vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en als er kinderen bij betrokken zijn, ook in een ouderschapsplan. Vervolgens wordt de echtscheiding bij de rechtbank aangevraagd middels een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen.

 

Procedure op tegenspraak

Bij een echtscheidingsprocedure heeft ieder een eigen advocaat. Dit wil niet per definitie zeggen dat er direct sprake is van een vechtscheiding. Soms lukt het simpel weg niet om overeenstemming te bereiken en kan juist een rechtelijke beslissing duidelijkheid en houvast geven.

Afhankelijk van de situatie is het soms nodig om direct een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen, bijvoorbeeld ter bescherming van vermogen en ter voorkoming van aansprakelijkheden voor schulden.

Voor of tijdens een echtscheidingsprocedure kan het nodig zijn dat er orde maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de woning, de zorg voor de kinderen en alimentatie. Een voorlopige voorzieningen procedure kan door een van partijen worden aangevraagd.

Een verzoekschrift tot echtscheiding moet door de deurwaarder worden betekend aan de andere echtgenoot, dan wel aan diens advocaat, wanneer deze al in beeld is.

Binnen zes weken na betekening van het verzoekschrift kan er een verweerschrift door de wederpartij worden ingediend, met eventuele tegenverzoeken. Uitstel hiervan aanvragen is mogelijk. Zodra de schriftelijke rondes zijn afgewikkeld zal de rechtbank een datum bepalen voor een mondelinge behandeling. Afhankelijk van de periode van het jaar en de drukte op de rechtbank kan het twee tot drie maanden duren voordat de zaak op zitting komt. Ook hierna geldt dat het vervolgens weer vier tot zes weken kan duren voordat er een uitspraak is.

Zodra de rechtbank een echtscheidingsbeschikking heeft afgegeven kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, nadat de hoge beroepstermijn van drie maanden is verlopen. Deze termijn kan verkort worden wanneer beide partijen het eens zijn met de uitspraak en een akte van berusting ondertekenen, waarin zij aangeven geen hoger beroep te willen en zullen instellen tegen de echtscheidingsbeschikking.

 

De overleg scheiding

Bij een overleg scheiding wordt iedere partij bijgestaan door een eigen advocaat. In de meeste gevallen wordt de overleg scheiding begeleidt door een mediator en worden er afhankelijk van de complexiteit van de scheiding, andere deskundigen op gezamenlijk verzoek van partijen erbij betrokken. Te denken valt aan een (kinder) psycholoog, een financial, een pensioendeskundige etc.

Alle betrokkenen spreken met elkaar af dat zij alle informatie met elkaar zullen delen, dat zij transparant zullen zijn, maar bovenal dat je met elkaar afspreekt dat de rechter niet wordt ingeschakeld. Je spreekt feitelijk met elkaar af om met behulp van alle betrokkenen tot een oplossing te komen. 

Neem voor meer informatie contact op met: