Lente-akkoord: afwachten op de uitwerking

16 mei 2012

Voorgenomen maatregelen lijken diep in te grijpen.

In het Lente-akkoord zijn diverse ingrijpende maatregelen voorgesteld op het gebied van de arbeidsmarkt. Op hoofdlijnen was duidelijk dat geplande wijzigingen zijn:

  • Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW uitkering betalen. Daar staat tegenover dat ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd.
  • Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd.
  • Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd, onder meer door de tabelcorrectiefactor in de belastingen één jaar niet toe te passen, waardoor een loonstijging wordt belast tegen een hoger marginaal tarief.
  • Het beschikbare budget voor ‘mobiliteit' zal na 2013 niet verder toenemen.

De maatregelen moeten worden uitgewerkt zodat details bekend worden. Dan kan ook een inschatting worden gegeven over de gevolgen voor werkgevers en werknemers.