Regeling kleine banen voortgezet

28 oktober 2010


De regeling kleine banen wordt in 2011 voortgezet. Werkgevers hoeven dankzij deze regeling ook volgend jaar geen premies te betalen voor werknemers tot 23 jaar met een baan waarmee zij minder verdienen dan (circa) de helft van het wettelijk minimumloon.
De banen die binnen de regeling vallen zijn ook vrijgesteld van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Voor werkgevers betekent de regeling voor kleine banen een lastenverlichting in de loonkosten.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de regeling kleine banen. Daaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de regeling een positief effect heeft op de werkgelegenheid in sectoren waar veel jongeren werkzaam zijn in kleine banen.

De regeling wordt tijdelijk voortgezet. In het voorjaar van 2011 wordt een definitief besluit genomen over de regeling.

Leeftijd en toetsloon
Voor de leeftijdbepaling geldt het genietingsmoment van het loon. Dit is een wettelijk begrip, dat het moment aanduidt waarop het loon wordt uitbetaald. Als het loon van periode 1 wordt uitbetaald in periode 2, dan geldt dus de leeftijd op het betaalmoment in periode 2 als leeftijd voor de toetsing. Is de werknemer tussentijds 23 jaar geworden, dan is dat pech. In zulke gevallen is het dus zaak om het loon tijdig uit te betalen.
De definitie van een kleine baan wordt bepaald door het verdiende loon. Het loon mag het zogenaamde toetsloon niet overschrijden. Het te toetsen loon is gedefinieerd als het svw-loon minus uitkeringen die in de regel slechts éénmaal per jaar worden uitgekeerd. Overwerk-, toeslagloon en uitbetaalde vakantiedagen vallen dus wel onder het toetsloon, maar uitbetaald vakantiegeld niet.

Het toetsloon is leeftijdsafhankelijk. Voor een jongere onder 18 jaar is het toetsloon € 275 per maand, een bedrag dat met de leeftijd progressief omhoog gaat tot € 600 per maand voor een 22-jarige. De maximale toetslonen zijn:

Toetsloon
Leeftijd werknemer Per maand Per vier weken Per week Per dag
Jonger dan 18 jaar   275,00        253,85               63,46       12,69
18 jaar                      325,00        300,00               75,00       15,00
19 jaar                      375,00        346,15               86,54       17,31
20 jaar                      425,00        392,31               98,08       19,62
21 jaar                      500,00        461,54               115,38     23,08
22 jaar                      600,00        553,85               138,46     27,69

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Ministerraad, 8 oktober 2010