Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

Door: Marilet Hollants - 4 mei 2011

Wijziging per 1 januari 2012.

Op 12 april 2011 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. De nieuwe regeling treedt waarschijnlijk per 1 januari 2012 in werking. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel, zoals dat in 2003 al is ingediend bij de Tweede Kamer, zou het hele stelsel van ons huwelijksvermogensrecht drastisch gewijzigd worden. De wettelijke gemeenschap zou meer in de richting gaan van een beperkte huwelijksgemeenschap waarbij alleen goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen of schulden welke in die periode zijn gemaakt, gezamenlijk zouden worden.

Tijdens de parlementaire behandeling is door diverse amendementen het wetsvoorstel afgezwakt, en is de algehele huwelijksgoederengemeenschap toch het uitgangspunt gebleven. De wetswijziging bevat wel een aantal nieuwe elementen, die positief in de rechtspraktijk kunnen uitwerken. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen eruit uitgelicht.

Huwelijkse voorwaarden niet meer via de rechter

Aanstaande echtgenoten kunnen nog steeds ervoor kiezen om af te wijken van het wettelijke stelsel van de huwelijksgoederengemeenschap door het laten opmaken van huwelijksvoorwaarden bij de notaris. Die voorwaarden kunnen bijvoorbeeld een algehele of beperkte uitsluiting van een gemeenschap inhouden, met eventueel verrekenbedingen. Na sluiting van het huwelijk kunnen partijen alsnog huwelijkse voorwaarden overeenkomen. Volgens de huidige wet kan zo'n wijziging van het huwelijksvermogensregime alleen plaatsvinden na toestemming van de rechter, die toetst of schuldeisers niet benadeeld worden door de wijziging. Volgens de nieuwe regeling is tussenkomst van de rechter niet vereist, en worden de rechten van schuldeisers gewaarborgd door gewijzigde regels over aansprakelijkheid en verhaal van schulden.

Evenredigheidsleer bij investeringen vanuit privé-vermogen

Onder de nieuwe wetgeving worden bijdragen van echtgenoten vanuit hun privé-vermogen, niet meer vergoed voor het nominale bedrag, maar wordt rekening gehouden met het positieve of negatieve rendement van de bijdragen, naar evenredigheid. Hierop zijn wel weer uitzonderingen. Zo is sprake van nominale vergoedingen van bijdragen die naar hun aard bestemd zijn om te worden verbruikt.
Einde huwelijksgoederengemeenschap bij indiening echtscheidingsverzoek
Nu is het zo dat de huwelijksgoederengemeenschap pas wordt ontbonden bij inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Gedurende de echtscheidingsprocedure kunnen partijen elk nog goederen aanschaffen resp. schulden maken die ten bate of ten laste komen van de gemeenschap. Hiertegen bestonden al langer bezwaren. Dat tijdstip wordt in de nieuwe regeling naar voren gehaald; met ingang van het tijdstip van indiening verzoekschrift tot echtscheiding. Bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden is dat tijdstip overigens nu ook al de hoofdregel.

Overig

Dan zijn er nog een aantal wijzigingen die voor de echtscheidingspraktijk misschien wat minder van belang zijn, zoals gewijzigde regels omtrent het bestuur over de goederen tijdens het bestaan van de huwelijksgoederengemeenschap.

Meer weten over de gewijzigde regels, van een echtscheidingsadvocaat in Tilburg?